Нашата мисия

Ние сме фондация "Подарете книга"

www.podarivreme.org

На децата, които живеят в институция им липсва онзи значим възрастен, който да ги подкрепя, напътства и понякога дори мъмри. "Подарете книга" знае, че това е важно и ги среща с доброволци, готови да работят с тях, да са техни ментори и приятели. Правим това 13 години и вече сме

 ♦  мрежа от 500 активно ангажирани доброволци, които
 ♦  подкрепят дългосрочно 400 деца, живеещи в 18 институции в страната
 ♦  с над 2000 подарени дни всяка година и 
 

Извън описанието на дейността ни с думите, които ние използваме, редно е да споделим и сериозната част. Фондация „Подарете книга” работи като Мобилен център за работа с деца на основание лиценз за предоставяне на социални услуги на ДАЗД с №1124 от 22.12.2016 г. и удостоверение за регистрация №01874-0001/Заповед №РД1459/29.12.2016г. на АСП. В рамките на дейността си, фондацията организира и финансира ежемесечни посещения на доброволци при деца, настанени в резидентни услуги на територията на цялата страна, както и педагози, които да подпомагат децата в образователните им нужди. Финансирането на пътуванията на доброволците е осигурено чрез дарения от частни лица и компании.

 

Вярваме, че за децата е важно

 • да общуват с различни хора, които да им помагат да мечтаят за различни неща - това, което прави всеки доброволец при първите си посещения
 • да имат един значим възрастен, който им бъде подкрепа, опора и приятел - това, което правят дългосрочните доброволци, онези, които вече са приятели на децата
 • да бъдат грамотни и да има кой всяка седмица да им помага с уроците - това, което правят нашите учители

Фондацията сключва договор с всяка от институциите, които посещава и които са обявени на картата на www.podarivreme.org, като поема задължения на база лиценза си от ДАЗД да следи за безопастността на децата във връзка с посещенията на доброволците. Тези задължения вменяват и задължения към доброволците, които участват в посещенията. Всеки доброволец подписва декларация с информирано съгласие, в която те са упоменати. Задълженията на фондация "Подарете книга" по всеки типов договор са:

 • Да поддържа регистър с имената и декларации за информираност всички доброволци, участващи в дейностите на фондацията, като съхранява тази информация в елетронен регистър със срок минимум 5 години;
 • Да съхранява пакет документи за всеки от доброволците, участващи в повече от една среща с децата по дейността по настоящия договор, следната информация: автобиография/ мотивационно писмо, декларация за досъдебно производство и свидетелство за съдимост;
 • В специфични случаи да изисква допълнителни документи като удостоверение за досъдебно производство, или друго, или да преустанови достъпа на доброволци, които счита за застрашаващи безопасността на децата;
 • Да следи за добросъвестно изпълнение на доброволческата дейност;
 • Да информира координатор на фондацията за инциденти, за наблюдавани проблеми или особености в поведението на дете;
 • Да не предприема действия с децата извън договорената доброволческа дейност;
 • Да опазва здравето, живота и достойнството на децата;
 • Да спазва и защитава детските права, да уважава личността на детето и неговото семейство;
 • Да предпазва детето от всички вредни и неморални влияния;
 • Да поощрява позитивно поведение, изслушва, успокоява децата и да проявява разбиране;
 • Да общува с персонала и да предоставя информация научена от детето при полагане на доброволчески труд, ако тя касае нарушаване на детските права, отношения в групата или друга, която е важна за развитието на детето и неговото поведение;
 • Да не коментира пред децата произхода им, близките им, поведението им и информация станала му известна при полагане на доброволчески труд по начин, който накърнява достойнството на детето и наранява чувствата му;
 • Да не прокламират пред децата и персонала партийни, расови, религиозни и други подобни идеи;
 • Да не търси от свое име, от името на децата, персонала или от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лична финансова изгода;
 • Да не използва по неправомерен начин името, дейностите или собствеността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
 • Да поддържа добри отношения с децата, персонала на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и останалите доброволци;
 • Да полага усилия за спазване на поетите ангажименти към децата;
 • Да спазва приетият от институцията Кодекс на детската сигурност и закрила.

В случай на въпроси или искане на повече информация, пишете ни на pk@podaretekniga.org

Този сайт използва "бисквитки" ПРИЕМАМ